Samenwerking tussen school en ouders

Wij zien ouders als samenwerkende partners, wij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind, ieder vanuit zijn eigen rol of taak. Een prettige samenwerking tussen ouders en school (ouderbetrokkenheid) heeft een positief effect op de ontwikkeling van de leerling in het algemeen en op zijn leerprestaties in het bijzonder.

Samen stellen wij het kind centraal

Wij zien ouders als samenwerkende partners, ieder vanuit zijn eigen rol of taak. Elkaar kennen, elkaar goed informeren en goed  contact met elkaar is daarbij ondersteunend. We houden u regelmatig op de hoogte over hoe het met uw kind gaat. Het startgesprek, het ontwikkelgesprek en het eindgesprek zijn daarbij mooie voorbeelden. We informeren u regelmatig vanuit de school. Daarvoor gebruiken we diverse middelen of mogelijkheden zoals:

  • het ouderportaal vanuit Parnassys (dagelijkse inzage op het gebied van de resultaten)
  • ontwikkelgesprekken / rapportgesprekken
  • diverse specifieke ouderbijeenkomsten (bijv. : ouderbijeenkomst PO/VO voor ouders en kinderen van groep 8)
  • de nieuwsbrief (2 wekelijks)
  • een berichtje via Parro
  • informatie vanuit de klassenouders

Denkt u met ons mee? Wilt u ons helpen?

Op de Bosbeekschool zien wij ouders als partners. Het is belangrijk en fijn om goed samen te werken met elkaar ten behoeve van alle kinderen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om mee te denken, om ons te helpen, of te ondersteunen. Er zijn diverse mogelijkheden om ons te helpen. Dat kan in de groep of op schoolniveau. Op de Bosbeekschool zijn de volgende diverse oudergroepen actief betrokken:

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Bosbeekschool is een beleidsorgaan. De MR bestaat uit acht leden, met een gelijke vertegenwoordiging van een ouder- en personeelsgeleding. De leden van de MR worden gekozen vanuit deze twee geledingen. De zittingsduur is 3 jaar en na het aflopen van een termijn kunnen ouders zich kandidaat stellen. Er worden dan verkiezingen uitgeschreven.

Het doel en werkwijze MR

De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school. Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR instemmings- of adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat het beleid van de school pas mag worden uitgevoerd nadat de MR heeft ingestemd of een positief advies heeft gegeven. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Deze vergaderingen zijn openbaar, u als ouder/verzorger bent van harte welkom. Dit overleg kan gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, (ver)nieuwbouw of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van onze scholen. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn beschreven in het reglement. De GMR bestaat, net als de medezeggenschapsraad uit een oudergeleding en een personeelsgeleding van bij elkaar 8 leden. De GMR vergadert 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar.

Ouderraad

Naast alle lesdagen, is het op school voor alle kinderen ook zo nu en dan tijd voor een klein feestje!

De ouderraad ondersteunt de school bij het organiseren van deze bijzondere en leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst en Pasen.

De Ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn de OR leden verdeeld over de verschillende werkgroepen. 

De Ouderraad bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders en een leerkracht. 

Voorzitter: Patrick Jorna

Penningmeester: Jennifer Wise

Marieke Altenburg, Stephanie Cramer, Wouter Hogeland, Laura Rodenburg, Mirjam Bakker, Patricia Gruijters, Reineke Boot, Job Guermonprez, Jaap-Jan van Duijn, Linda Hovestad en Rick Zwart.

Vanuit school is juf Lida van Essen vertegenwoordigd in de OR.

Groen schoolplein

De kinderen van de Bosbeekschool en de kinderen uit de buurt wilden heel graag een uitdagend plein waar zij heerlijk kunnen spelen én leren. Het grote schoolplein is sind februari 2023 vergroend. Het schoolplein ziet er prachtig uit en is totaal veranderd.

Projectgroep Groen Schoolplein

In de projectgroep zijn de volgende ouders en teamleden momenteel superactief: Nicolette Seggelink, Marieke Mulder, (oma) Ineke Broekhuijsen, Gerry Eussen, Daan Meulemans, Huib Slings, Christiaan Schubert en Wouter Sommers. Ook zijn er ouders die ons op de achtergrond ondersteunen door bijvoorbeeld samen met iemand vanuit de projectgroep een subsidieaanvraag te verzorgen. Wij zijn blij met alle ondersteuning. Zonder uw hulp kunnen wij onze droom voor de kinderen niet verwezenlijken.

De projectgroep Groen Schoolplein gaat door met het aanvragen van verschillende subsidies, want ook het kleuterplein willen wij gaan vergroenen!

Wilt u ons financieel ondersteunen?

Inzamelingsactie van Wouter Sommers : Groen schoolplein Bosbeekschool (gofundme.com)

Meehelpen?

Kunt u helpen? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Mail naar: wouter.sommers@ijmare.nl