Privacyverklaring

IJmare, Zeilmakerstraat 62 te Velserbroek zorgt voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. IJmare gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

1. Persoonsgegevens

IJmare verzamelt slechts persoonsgegevens met het doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze online Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. IJmare verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen, voor- en achternaam, telefoonnummer, dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die IJmare kan aanbieden.

  • IJmare verzamelt slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is.
  • IJmare kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.
  • IJmare kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. IJmare informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert IJmare de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

1.1.1 IP addressen

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van websites te herkennen en om performance analyses uit te voeren. IJmare maakt gebruikt van IP-masking. Hierdoor wordt uw IP-adres geanonimiseerd waardoor het niet mogelijk is om uw bezoek aan de website te herleiden aan u als bezoeker.

1.1.2 Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Zo zijn er cookies voor de werkzaamheid van de website, voor marketing maar ook voor statistische doeleinden. In deze paragraaf kunt u tevens lezen welke cookies door onze websites worden verzameld en hoe lang deze informatie wordt bewaard.

Op onze website en de websites van de scholen die bij IJmare zijn ondergebracht kan een zogenaamde cookie banner verschijnen. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner. Ondanks dat internetbrowsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledige functionaliteit van websites te ervaren.

2. Doeleinden

IJmare zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien IJmare hiervoor expliciete toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of indien IJmare moet voldoen aan een wettelijke verplichting. IJmare verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van leerlingen-, personeels-, salarisadministratie, etc.

3. Bewaartermijn

IJmare zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

4. Contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming

IJmare heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken op fg@ijmare.nl

5. Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om IJmare te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissen van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking. Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient IJmare de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. IJmare zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Gegevens uitwisselen met anderen

IJmare verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Doorgifte naar het buitenland vindt slechts plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. IJmare zal de betrokkene hierover altijd eerst informeren. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

7. Beveiliging

IJmare treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie van IJmare inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

8. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat IJmare websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door deze Online Privacyverklaring, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Contactgegevens IJmare
Naam organisatie: IJmare
Contactpersoon (CvB): M. van Embden
Adres: Zeilmakerstraat 62
Postcode en plaats: 1991 JC Velserbroek

9. Wijziging privacyverklaring

IJmare behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.

Datum laatst gewijzigd: 02-11-2022