De leden van de Medezeggenschapsraad

De oudergeleding MR bestaat uit Anja van ’t Geloof, Danielle Jurgens, Frans Tillemans en Eelco Smit (voorzitter). De personeelsgeleding bestaat uit Lindy Joosten, Liesbeth Schoorl, Mariette van der Horst en Antoinette de Bruijn.

Vergaderdata en Notulen Medezeggenschapsraad

  • Maandag 25 september 2023
  • Dinsdag 21 november 2023
  • Maandag 4 december 2023 (begroting)
  • Maandag 15 januari 2024
  • Maandag 12 februari 2024
  • Maandag 25 maart 2024
  • Maandag 16 mei 2024
  • Donderdag 27 juni 2024

Extra informatie

Het doel en werkwijze MR

De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school. Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR instemmings- of adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat het beleid van de school pas mag worden uitgevoerd nadat de MR heeft ingestemd of een positief advies heeft gegeven. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Deze vergaderingen zijn openbaar, u als ouder/verzorger bent van harte welkom. Dit overleg kan gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, (ver)nieuwbouw of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Als u vragen heeft over de MR of informatie wilt delen met de MR, kunt u contact opnemen met de MR via mrbosbeekschool@ijmare.nl.