Medezeggenschapsraad MR

Leden MR Bosbeekschool

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Bosbeekschool is een beleidsorgaan. De MR bestaat uit acht leden, met een gelijke vertegenwoordiging van een ouder- en personeelsgeleding. De leden van de MR worden gekozen vanuit deze twee geledingen. De zittingsduur is 3 jaar en na het aflopen van een termijn kunnen ouders zich kandidaat stellen. Er worden dan verkiezingen uitgeschreven.
De oudergeleding MR bestaat uit Anja van ’t Geloof, Alexander Verstappen, Danielle Kuijken en Eelco Smit (voorzitter). De personeelsgeleding bestaat uit Lindy Joosten, Liesbeth Schoorl, Mariette van der Horst en Melanie Oud.

Het doel en werkwijze van de MR

De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school. Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR instemmings- of adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat het beleid van de school pas mag worden uitgevoerd nadat de MR heeft ingestemd of een positief advies heeft gegeven. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Deze vergaderingen zijn openbaar, u als ouder/verzorger bent van harte welkom. Dit overleg kan gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, (ver)nieuwbouw of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

huish.reglement_Bosbeekschool-maart 2021

Alle informatie is te downloaden

Van elke vergadering van de MR worden notulen gemaakt. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over haar werkzaamheden in een jaarverslag. Ook vindt u hier het Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (vastgesteld op 12 mei 2013). Communicatie met de ouders staat centraal De MR hecht grote waarde aan transparantie en communicatie. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt immers alle ouders/verzorgers van de school. Iedere ouder/verzorger kan via de MR zijn stem laten horen. Mocht u onderwerpen hebben die met het beleid of over algemene zaken van school te maken hebben en die u graag besproken wilt zien, laat het ons dan weten. U kunt contact opnemen met één van MR leden of mailen naar mr@bosbeekschool.nl. Wij horen graag van u!

 

Verslagen MR:

Jaarverslag MR Bosbeekschool schooljaar 2013-2014
MR_Verslag 04-11-2014
MR_Verslag16-12-2014
MR_Verslag15-1-2015
Jaarverslag MR Bosbeekschool schooljaar 2014-2015
MR Verslag 17-3-2015
MR  Verslag 21-4-2015
MR  Verslag 16-6-2015
MR verslag 25-8-2015
MR verslag 13-10-2015
MR verslag 30-11-2015
MR verslag 21-3-2016
MR verslag 24-5-2016
Jaarverslag MR Bosbeekschool schooljaar 2015-2016
MR verslag 21-6-2016
MR verslag 20-9-2016
MR verslag 02-11-2016
MR verslag 13-12-2016
MR verslag 14-2-2017 
MR verslag 09-05-2017
MR verslag 27-06-2017
Jaarverslag MR Bosbeekschool schooljaar 2016-2017
MR verslag 14-09-2017
MR verslag 30-10-2017
MR verslag 12-12-2017
MR verslag 24-1-2018
MR verslag 05-03-2018
Jaarverslag MR Bosbeekschool schooljaar 2017-2018
MR verslag 24-09-2018
MR verslag 01-11-2018
MR verslag 23-01-2019
MR verslag 28-02-2019
MR verslag 16-4-2019
MR verslag 28-05-2019
MR verslag 27 06-2019
Bericht vanuit de MR juni 2019 
Jaarverslag MR Bosbeekschool 2018-2019

MR verslag 12-9-2019
MR verslag 29-10-2019
MR verslag 18-11-2019
MR verslag 10-12-2019
MR verslag 21-01-2020
MR verslag 02-03-2020
MR verslag 19-01-2021
MR verslag 04-03-2021
MR verslag 27-05-2021

MR verslag 26-8-2021

Jaarverslag 2020-2021

MR verslag 5-10-2021