Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs van de Bosbeekschool kenmerkt zich door Handelingsgericht Werken (HGW). Handelingsgericht werken verbetert de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen. Hierbij gelden zeven uitgangspunten, die met elkaar samenhangen:

  • De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal “ Wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te behalen?”
  • Het gaat om afstemming en wisselwerking “ Leerlingen verschillen, maar ook groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook!”
  • De leerkracht doet ertoe “Verandert de leerkracht, dan verandert het kind…en omgekeerd.”
  • Positieve aspecten zijn van groot belang “Aandacht voor positieve aspecten beschermt ons tegen een negatief beeld van een kind, groep, ouders of van onszelf als leerkracht en team.”
  • We werken constructief samen “Een van de bepalende kenmerken van effectieve ouderbetrokkenheid is een goede communicatie.”
  • Ons handelen is doelgericht “ Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid om je werk te evalueren.”
  • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant “Op school zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen.”

Het onderwijs en de begeleiding van leerlingen in de groep vindt plaats op drie niveaus: plusgroep, basisgroep en de extra groep. Dit niveau wordt bepaald door de leerkracht. Er wordt door de leerkracht een groepsoverzicht gemaakt met de relevante gegevens (o.a. Cito/toetsgegevens/observaties) en onderwijsbehoefte van de leerlingen in de groep. Op basis hiervan wordt er een groepsplan gemaakt, een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de hele groep. Dit groepsplan is dynamisch: het wordt regelmatig bijgesteld. Op deze manier kan de leerkracht onderwijs zo adaptief mogelijk maken.

onderwijs_afbeelding

De leerlingen in de plusgroep volgen, net als alle andere kinderen, de basisinstructie. Na de basisinstructie wordt er gedifferentieerd in hoeveelheid en moeilijkheid. De leerlingen uit de basisgroep volgen de basisinstructie en het programma volgens de methode. De leerlingen uit de extra groep volgen na de basisinstructie nog een verlengde instructie. Ook bij deze leerlingen wordt er gedifferentieerd in hoeveelheid en moeilijkheid. Het verwerken van de leerstof gebeurt op het niveau van de leerling onder begeleiding van de leerkracht.